Privacy Policy

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 januari 2022  en gaat uit van:

Gianno Declercq, natuurlijke persoon die onderneemt onder de handelsnamen « Vastgoedklik » , « Hethuisvanenergie » en « Gianno Declercq », gevestigd te Burgemeester G.Dussartlaan 59, 8860 Lendelede, met BTW-nummer BE 0704.696.486 (hierna Vastgoedklik).

Vastgoedklik stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met Vastgoedklik kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu (zoals uw volledige naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer, bankrekeningnummer, internetbrowser, foto’s in opdracht gemaakt). Dit zijn uw “persoonsgegevens”.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de website of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

De verwerking van persoonsgegevens

Vastgoedklik verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze diensten. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen, klanten en gebruikers zelf bij een contactopname en bij de bestelling van een van de diensten die we via onze website aanbieden. 

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de geldende privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking (vb. boekhoudingsdoeleinden).  De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen.  Vastgoedklik verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:

  • Om u als klant op de hoogte te houden van onze diensten, activiteiten, producten, … ;
  • Klantenbeheer, webshopactiviteit;
  • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen uitvoeren;
  • Voor de verdere uitvoering van onze overeenkomsten;
  • U te informeren over wijzigingen aan onze diensten, afspraken en producten;
  • Om diensten bij u af te leveren zoals vb. thuisreportage of drone-reportage;
  • Het afhandelen van uw betaling;
  • Om wettelijke verplichtingen na te komen;
  • Wanneer het gerechtvaardigd belang van de onderneming dit vereist – in dit geval zal het doel van de verwerking zich duidelijk maken door de handeling op zich.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van  Vastgoedklik.  Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen.  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.  In de plugin op onze website kan u uw cookie-voorkeuren aanpassen.

Vastgoedklik zal de persoonsgegevens verstrekken aan onderaannemers, overheidsinstanties of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het algemeen belang of wanneer het legitiem belang van onze onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheidsniveau van uw gegevens.

Uw privacy tijdens Vastgoedklik-opdrachten en events

Tijdens opdrachten van vastgoedfotografie, drone-, evenals tijdens events kan het voorkomen dat er sfeerbeeld- of video-opnames gemaakt worden van de aanwezigen. Door uw bestelling van een vastgoedfotografie-opdracht en/of dronefotografie-opdracht bij Vastgoedklik of uw deelname aan een event dat wordt georganiseerd door Vastgoedklik, aanvaardt u de mogelijkheid dat foto’s en ander audiovisueel materiaal van het event worden gemaakt waarop u zichtbaar bent. U aanvaardt dat deze beelden kunnen worden gebruikt in de Vastgoedklik rapporten en fotoreportages en voor promotie op de Vastgoedklik-website of via social media. De bepaling van de algemene voorwaarden gaat voor op deze bepaling.

Wenst u niet op een foto/video te staan, dan staat het u vrij om voordat de vastgoedfotografie of dronefotografie-opdracht doorgaat of tijdens het event respectievelijk Vastgoedklik of de fotograaf of cameraman daarvan op de hoogte te brengen. Vastgoedklik en de fotograaf/cameraman zal daar dan ook rekening mee houden. Indien Vastgoedklik een foto of video-opname met uw afbeelding publiceert en u heeft hier bezwaar tegen, dan kan u steeds contact opnemen met ons via info@vastgoedklik.be waarbij u ons meldt welke foto u liever niet langer ziet verschijnen. Wij zullen dan de nodige stappen ondernemen om de foto in kwestie te verwijderen.

Rechten van de betrokkene

Wilt u uw gegevens raadplegen, wijzigen,overdragen, corrigeren, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs van uw identiteit, naar het e-mailadres info@vastgoedklik.be. Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen.  De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld en binnen de wettelijk voorgeschreven termijnen. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn. Wanneer er sprake is van een data-incident waardoor uw rechten en uw bescherming van persoonsgegevens dreigen te worden geschonden en er dus een hoog risico is, zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vastgoedklik neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vastgoedklik.be.

Aangaande minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter technisch niet controleren of een websitebezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vastgoedklik.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Correctheid van uw gegevens

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe volgende gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Vastgoedklik bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vastgoedklik.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De informatie over onze diensten en producten die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als bindende voorschriften worden beschouwd.

Vastgoedklik aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u verdere informatie wilt aangaande bepaalde zaken, dient u contact op te nemen met de onderneming. Vastgoedklik is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

Gekoppelde websites

We kunnen koppelingen opnemen naar websites en services van derden die niet door ons worden beheerd en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. We raden u aan de respectievelijke privacyverklaringen te lezen wanneer u dergelijke websites (en alle websites) bezoekt.

Algemene bepaling

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen. 

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd  worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie op de website.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen Vastgoedklik is onderworpen aan het Belgisch recht.

De Belgische autoriteiten en haar rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens is dit de ‘Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit’.

 

Vastgoedklik
info@vastgoedklik.be