Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, acties, en/of andere overeenkomsten met of van Vastgoedklik, met uitsluiting van andere of tegengestelde voorwaarden tenzij er uitdrukkelijk een andersluidende overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Vastgoedklik wordt opgemaakt.

1.2 De Opdrachtgever erkent en aanvaardt de algemene voorwaarden en privacy policy van Vastgoedklik. Deze privacy policy kan u tevens op onze website terugvinden.

1.3 De algemene voorwaarden kunnen gewijzigd worden door Vastgoedklik, updates worden gepubliceerd op de website.

2. Aanbod en aanvaarding

2.1 Een digitaal aanbod via enig kanaal op afstand (website, sociale media,..) is vrijblijvend, zolang de voorraad strekt en indicatief. Vastgoedklik heeft steeds het recht om de tarieven en/of deze voorwaarden op de website aan te passen.

2.2 Wanneer u als Opdrachtgever ingaat op het huidige aanbod of inschrijft, de voorwaarden accepteert en u vervolgens een bevestiging krijgt van Vastgoedklik is dit bindend voor u. U aanvaardt als Opdrachtgever elektronische communicatie voor al de overeenkomsten en verdere dienstverlening.

2.3 De vermelde prijzen kunnen steeds aangepast worden, zo ook indien hiertoe objectieve redenen bestaan, zoals o.a. in geval van een stijging van de grondstofprijzen.

2.4 Nabestellingen of wijzigingen zijn hierin niet inbegrepen en gebeuren aan de geldende prijzen van het moment van de bestelling/wijziging, tenzij anders overeengekomen.

2.5 Vastgoedklik is niet gehouden tot haar aanbod wanneer het aanbod, of een deel, een kennelijke materiële vergissing of fout bevat.

2.6 Vastgoedklik behoudt zich het recht voor om een bestelling of een levering te weigeren of te annuleren ingeval van (i) een bestaand juridisch geschil met een Opdrachtgever of, (ii) weigering van autorisatie van de betaling door het financieel organisme dat de betaling controleert of (iii) op grond van grondige reden of kennelijk misbruik van producten of diensten. 2.7 De opdrachtgever bestelt de door Vastgoedklik verleende diensten steeds in eigen naam en voor zijn eigen rekening en kan zich niet beroepen op uitzonderingen (in rechte of in feite) die samenhangen met een mandaat of een volmacht die door één of meerdere derden zijn toegekend, om de uitvoering van zijn verplichtingen tegenover Vastgoedklik uit te stellen, op te schorten of stop te zetten.

3. Leverings- en bestelmodaliteiten

3.1 Vastgoedklik kan de bestelling van de opdrachtgever uitsluitend aanvaarden indien het adres van de plaats van uitvoering binnen het actieve werkgebied van Vastgoedklik valt. Het actieve werkgebied kan worden bekomen bij het plaatsen van de opdracht en kan verschillen per type dienst.

3.2 De volledige dienstverlening gebeurt in de Nederlandse taal. Vastgoedklik kan bijkomende kosten aanrekenen indien de opdrachtgever het gebruik in een andere taal vereist.

3.3 U bevestigt als Opdrachtgever dat u bekwaam, meerderjarig en rechtsgeldig de aankoop van deze producten kan doen conform geldende Belgische wetgeving.

4. Uitvoeringsmodaliteiten van de opdracht

4.1 Vastgoedklik behoudt zich het recht voor om, voor de kwaliteit van de dienstverlening, bijkomende inlichtingen te vragen en – bij afwezigheid daarvan of laattijdige aanlevering van de inlichting respectievelijk de uitvoering van de bestelling te weigeren of te schorsen.

4.2 Vastgoedklik behoudt zich het recht voor om bepaalde prestaties aan derden, aangestelden of agenten toe te vertrouwen, binnen de beperkingen die toegelaten zijn door de wettelijke bepalingen en door de regels inzake erkenning of accreditatie. Zo zullen elektriciteitskeuringen worden uitgevoerd door het geaccrediteerde organisme ACEG. Voor deze dienstverlening verwijst Vastgoedklik uitdrukkelijk naar de algemene voorwaarden van ACEG, dewelke een bijlage zijn aan deze algemene voorwaarden en hiervan integraal deel uitmaken. Vastgoedklik stelt uitdrukkelijk dat zij enkel instaat voor de administratieve begeleiding van de opdrachtgever, indien er beroep wordt gedaan op ACEG of een derde voor de uitvoering.

4.3 De uitvoering van de opdracht is niet onderworpen aan een bindende uitvoeringstermijn tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vooraf overeengekomen tussen opdrachtgever en Vastgoedklik.

4.4 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarover Vastgoedklik de beschikking heeft gevraagd, dan wel deze waarvan hij kan of moet aannemen dat Vastgoedklik hierover dient te beschikken, tijdig en volledig aan Vastgoedklik  worden medegedeeld. De opdrachtgever garandeert dat de door hem aan Vastgoedklik verstrekte gegevens volledig en juist zijn. Indien Vastgoedklik van deze gegevens uitgaat in de uitvoering van de opdracht, is hij hiervoor niet aansprakelijk te stellen bij fouten die hierdoor veroorzaakt worden. Om de door Vastgoedklik aangeboden diensten in de beste omstandigheden te kunnen uitvoeren, moet de opdrachtgever, al naargelang de aard van die diensten, de gegevens, de documenten, software, systemen die nodig zijn voor de goede uitvoering van de door Vastgoedklik uit te voeren dienst voorafgaandelijk het plaatsbezoek ter beschikking te stellen van Vastgoedklik.

4.5 De uitvoering van de door Vastgoedklik verleende diensten heeft enkel en alleen betrekking op de zichtbare en bereikbare elementen van de te controleren toestellen, uitrustingen, installaties, terreinen of gebouwen.
4.6 Bij de opdracht betreffende een onroerend goed wordt de aanduiding of een gebruik van de oppervlakte of enige andere maat door Vastgoedklik slechts als indicatie gegeven, zonder de exactheid hiervan te garanderen. Vastgoedklik zal wel de nodige inspanningen leveren teneinde een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid te leveren.

4.7 De Opdrachtgever levert alle inspanningen opdat er zich geen omstandigheden voordoen die een correcte uitvoering van de opdracht bemoeilijken of verstoren.

5. Prijs en facturatie

5.1 Alle opgegeven prijzen zijn in euro en exclusief BTW. Alle taksen, heffingen en andere lasten of meerkosten zoals onder meer reis-, print-, verzend- en administratiekosten naar aanleiding van de uitvoering van de opdracht door Vastgoedklik zijn ten laste van de Opdrachtgever.

Verplaatsingskosten om de sleutels op te halen en terug te brengen zijn inbegrepen in de prijs voor een maximum van 15 minuten in gewone verkeersdrukte vanaf het adres van waar de uitvoering dient te gebeuren. Voor extra verplaatsingskosten of langer durende reiskosten in het kader van ophalen van een sleutel kan een tarief van 65 EUR / uur worden aangerekend.

5.2 Vastgoedklik behoudt zich het recht voor om een voorschot of? volledige betaling te eisen alvorens de uitvoering van de opdracht te starten.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1 De facturen zijn betaalbaar in Lendelede, contant en zonder korting. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde interesten en kosten. Vastgoedklik behoudt zich het recht voor ten allen tijde voorschotten (tot 100%) of tussentijdse prestaties aan de Opdrachtgever aan te rekenen of waarborgen te eisen van de Opdrachtgevers.

6.2 Elke vertraging in de betaling door de Opdrachtgever maakt alle verschuldigde sommen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Bij overschrijding van de toegestane betaaltermijn, zal op de verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest  van 12% per jaar vanaf de vervaldatum verschuldigd zijn. Bovendien wordt ieder op zijn vervaldag onbetaald gebleven bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 12% met een minimum van 150 euro zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

6.3 Elk protest dient per aangetekende brief aan Vastgoedklik te worden bezorgd binnen een termijn van 7 dagen en moet gemotiveerd de reden van het protest uiteenzetten. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de facturen definitief aanvaard en is volledige betaling verschuldigd. Het protest schorst de verbintenis van de Opdrachtgever tot betaling niet. Schuldvergelijking door de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7. Levering

7.2 Vastgoedklik behoudt zich het recht voor om de levering van het verslag, attest, certificaat, foto- en videomateriaal uit te stellen tot ontvangst van de volledige betaling. Ook in geval de opdracht door meerdere partijen werd geplaatst, dient de betaling van alle partijen volledig te zijn voldaan alvorens de levering zal plaatsvinden.

7.3 Vastgoedklik neemt geen enkele verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot de bewaring van de verslagen, attesten, certificaten, foto- en videomateriaal.

7.4 Het door Vastgoedklik geleverde foto- en videomateriaal kan door de opdrachtgever niet meer geweigerd worden na het plaatsbezoek omwille van omstandigheden eigen aan het moment van de uitvoering van de dienst (bv; weersomstandigheden, omgevingsfactoren, staat, (ordelijke) toestand van het pand, …)

8. Verplichtingen van de partijen – aansprakelijkheid

8.1 De verplichtingen van Vastgoedklik zijn beperkt tot de verplichtingen die de regelgeving inzake erkende controleorganismen of erkende personen oplegt. Vastgoedklik kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor zover ze haar prestaties uitgevoerd heeft overeenkomstig de voorschriften van deze regelgevingen. De opdrachtgever zal Vastgoedklik in dit kader vrijwaren voor alle mogelijke schade en aanspraken van derden ten gevolge van dergelijke prestaties uitgevoerd door Vastgoedklik, haar werknemers aangestelde of derden overeenkomstig de voorschriften van deze wetgeving.

8.2 De opdrachtgever erkent dat, door een dienstencontract af te sluiten, Vastgoedklik zich niet in de plaats stelt van de opdrachtgever, en de opdrachtgever evenmin ontslaat van zijn verplichtingen. Vastgoedklik neemt geen enkele verplichting van de opdrachtgever tegenover enige derde op zich, beperkt of vernietigt deze niet, en ontlast de opdrachtgever er niet van.

8.3 Alle verbintenissen van Vastgoedklik onder deze algemene voorwaarden leiden tot een middelenverbintenissen. Onze prestaties worden volgens de regels van de kunst en goed vakmanschap uitgevoerd. Vastgoedklik kan aldus nooit gehouden zijn zelf vastgestelde lacunes te verbeteren of te herstellen. Dit laatste is de exclusieve verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

8.4 Elke klacht met betrekking tot prestaties uitgevoerd door Vastgoedklik dient schriftelijk en omstandig aan Vastgoedklik te worden overgemaakt binnen de acht (8) dagen nadat de schade door de opdrachtgever werd ontdekt of redelijkerwijs door de opdrachtgever had moeten worden ontdekt en in ieder geval binnen een maximale termijn van één (1) jaar na het leveren van de prestaties, op straffe van verval voor de opdrachtgever om enige schadevergoeding en/of rechtzetting  te kunnen eisen.

8.5 Onverminderd afwijkende dwingende wettelijke bepalingen, is Vastgoedklik (met inbegrip van haar aangestelde, werknemers of derden) slechts aansprakelijk voor directe materiële schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele of wettelijke verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke of zware fout of haar bedrog. De aansprakelijkheid van Vastgoedklik is in voorkomend geval steeds beperkt tot het herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, gederfde inkomsten en winsten, verlies van Opdrachtgever, verlies van contracten, supplementaire kosten. Voor overige fouten is Vastgoedklik niet aansprakelijk. Ingeval Vastgoedklik aansprakelijk wordt gehouden, dan is de aansprakelijkheid van Vastgoedklik beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de opdracht althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en het bedrag dat uitbetaald wordt door de verzekeraar van Vastgoedklik.

8.6 Vastgoedklik kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou zijn aangericht door aangestelden of derden:

  • indien deze niet waren vergezeld door de opdrachtgever of één van de afgevaardigden of werknemers van de opdrachtgever;
  • ingeval van keuringen die laattijdig of niet uitgevoerd worden omwille van het feit dat de opdrachtgever niet tijdig met Vastgoedklik contact had opgenomen voor een afspraak.
    Evenmin kan Vastgoedklik aansprakelijk worden gesteld voor een laattijdige of niet uitvoering, indien de oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de opdrachtgever het nakomen van een afspraak belet, alsook enige andere derde (huurder, bouwheer,…) dewelke geen toegang verleent tot het onroerend goed dat voorwerp uitmaakt van de door Vastgoedklik verleende dienst.
  • elk onjuist resultaat, verslag of attest dat volgt uit een onduidelijke, foute, onvolledige, dubbelzinnige of valse informatie die aan Vastgoedklik of aan een van haar agenten is bezorgd;

8.7 De opdrachtgever dient zijn verzekeraars op de hoogte te brengen van de inhoud van dit artikel en erop te letten dat de bewoordingen van dit artikel tegenover hen tegenstelbaar zijn.

9. Opdracht door vastgoedprofessional voor een derde

9.1 In tegenstelling tot artikel 2.7 kan een vastgoedprofessional dewelke een periodieke samenwerking heeft met Vastgoedklik een opdracht aanvragen in naam en voor rekening van een derde. In dergelijk geval verklaart de vastgoedprofessional dat deze derde voldoende werd geïnformeerd over de prijs, de uitvoeringsmodaliteiten en deze algemene voorwaarden via hem heeft ontvangen, deze te hebben gelezen, te hebben begrepen, te hebben goedgekeurd en te hebben aanvaard. Zolang de derde zijn verplichtingen niet nakomt, blijft de vastgoedprofessional in hoofde verantwoordelijk voor de opdracht als opdrachtgever.

10. Opdracht door natuurlijke persoon (consument)

10.1 Indien de opdrachtgever een consument (dus elke fysieke persoon die de door Vastgoedklik aangeboden diensten bestelt voor doeleinden die geen enkel professioneel karakter hebben) is, zijn bepaalde clausules van deze algemene bepalingen mogelijk niet op hem van toepassing. Voormelde bepalingen zullen gelden, behoudens hetgeen hierna wordt bepaald en/of aangevuld cq. gepreciseerd:

10.2 Behoudens ten aanzien van consumenten, zijn de aangegeven termijnen in enige prijsofferte of bijzondere overeenkomst slechts indicatief en binden zij Vastgoedklik niet. Behoudens ten aanzien van consumenten, kan een vertraging in de uitvoering van de door Vastgoedklik verleende diensten, om welke reden ook, in geen geval aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.

10.3 De consument die via een communicatiemiddel op afstand (website, telefoon, briefwisseling of enige andere gebruikersinterface) zijn opdracht heeft geplaatst, heeft het recht om aan Vastgoedklik mede te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten. De consument beschikt niet over een herroepingsrecht indien de uitvoering van het dienstencontract, met zijn instemming of op zijn verzoek, reeds begon vóór het einde van die termijn van 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag waarop het dienstencontract is afgesloten, met dien verstande dat de uitvoering van elke bestelde dienst geacht begonnen te zijn op de dag die voor de prestaties vastgelegd was, om 0u01. De verplaatsing van de door Vastgoedklik aangestelde werknemer, agent of derde, die met de uitvoering van de door Vastgoedklik  aangeboden dienst belast is, vormt als dusdanig een element van uitvoering van de dienst.

11. Intellectuele eigendom

11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de verslagen, begeleidende documenten, foto- en videomateriaal en op de gegevens die erin staan, blijven de exclusieve eigendom van Vastgoedklik, niettegenstaande andersluidende bepaling. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Vastgoedklik, is het de opdrachtgever niet toegestaan deze aan derden te verstrekken al dan niet tegen betaling, ze te vermenigvuldigen, openbaar te maken dan wel te exploiteren.

11.2 De opdrachtgever stemt ermee in dat de door de Vastgoedklik geproduceerde foto- en videomateriaal door deze laatste gebruikt kunnen worden voor commerciële doeleinden / direct marketing door Vastgoedklik.

11.3 De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht van de verslagen, begeleidende documenten, foto- en videomateriaal als dusdanig, voor zijn strikt persoonlijke behoeften, en desgevallend voor de persoonlijke behoeften van elke opvolger zoals de eigenaar of de huurder van het goed, met dien verstande dat alle andere rechten op gedeeltelijke of gehele reproductie, publieke mededeling, verspreiding, het maken van uittreksels of opnieuw gebruiken van deze of van de gegevens die erin staan, uitdrukkelijk voorbehouden worden aan Vastgoedklik.

12. Overmacht

12.1 Indien Vastgoedklik belet zou zijn om de opdracht deels of volledig, uit te voeren of te voltooien, omwille van eender welke gebeurtenis, om redenen onafhankelijk van haar wil en onvoorzienbaar en die de naleving van de opdracht onmogelijk maakt, inclusief – zonder dat deze lijst beperkend is – slecht weer, natuurrampen, oorlog, terroristische activiteiten, virussen of pandemieën, sociale onlusten, het feit dat men geen toestemming, licenties of registraties kan bekomen, ziekte, overlijden of ontslag van de werknemer die met de dienstverlening van Vastgoedklik belast is, of het feit dat de opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, dan zal Vastgoedklik niet gehouden zijn de overeenkomst verder uit te voeren zonder enige verdere verplichting of binnen een redelijke termijn contact opnemen met de opdrachtgever om een nieuwe afspraak te maken. De uitvoering van de overeenkomst zal opgeschort worden tot de datum van de nieuw gemaakte afspraak.

13. Ontbinding

13.1 In geval van overlijden, faillissement, onbekwaamheid, kennelijk onvermogen, schorsing van betaling, reorganisatie, ontbinding, wijziging van firma of om het even welke grondige wijziging van de juridische toestand van de Opdrachtgever of bij gebrek aan betaling van een enkele levering, of bij niet naleving van de bedongen bijzondere betaalvoorwaarden, behoudt Vastgoedklik zich het recht voor, hetzij het contract van rechtswege als ontbonden te beschouwen, hetzij de leveringen te schorsen en/of verdere opdrachten stop te zetten. Dit zonder dat de Opdrachtgever hiervoor enige vergoeding kan vorderen.

13.2 In voorkomend geval is de vergoeding verschuldigd zoals bepaald in punt 4 van dit artikel door de Opdrachtgever, onverminderd het recht om een bijkomende schadevergoeding te vorderen. Het volstaat dat de Vastgoedklik hiertoe zijn uitdrukkelijke wil te kennen geeft per aangetekende brief. Indien de opdrachten of het werk werden geschorst door Vastgoedklik bepaalt Vastgoedklik  zelf wanneer zij het werk opnieuw aanvat, zonder hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. In elk geval kan de Vastgoedklik in de situaties zoals hierboven gemeld de onmiddellijke betaling eisen van alle geleverde waren en van alle verrichte prestaties en uitgaven.

13.3 Wanneer Vastgoedklik door deze schorsing enigerlei schade lijdt (zowel rechtstreeks als onrechtstreeks), zal de klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan Vastgoedklik het saldo van de nog uit te voeren werken alsnog annuleren. In dat geval is de vergoeding verschuldigd door de Opdrachtgever zoals bepaald in artikel 13.4 

13.4 Wanneer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd/verbroken door de Opdrachtgever, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties en de reeds aangekochte materialen voor het betrokken werk verhoogd met een schadevergoeding begroot op de geleden schade van de Opdrachtgever inclusief onder meer opportuniteitskosten. Reeds betaalde sommen kunnen in geen geval worden teruggevorderd.

14. Nietigheid

14.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig of ontoepasbaar is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Vastgoedklik en de Opdrachtgever in onderling overleg de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

15. Toepasselijke wetgeving en regeling der geschillen

15.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Vastgoedklik. De algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands, bij interpretatie van de aanwezige vertalingen heeft de Nederlandstalige versie steeds voorrang.

15.2 Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomst tussen Vastgoedklik en de klant zal worden beslecht door de bevoegde Rechtbank van het arrondissement van de zetel van Vastgoedklik.

 

Algemene Voorwaarden versie 2.0
Gianno Declercq (Vastgoedklik, Hethuisvanenergie), Burgemeester G.Dussartlaan 59, 8860 Lendelede. BTW-BE: 0704.696.486